Statut kluba

Rukometni klub „MLADI RUDAR“

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014) i članka. 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 129/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština Rukometnog kluba MLADI RUDAR iz Labina na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2015. godine donijela je

STATUT

RUKOMETNOG KLUBA „RUDAN LABIN“

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom udruge, Rukometni klub „Mladi Rudar“ (u daljnjem tekstu: Klub), uređuje se:

 • naziv, skraćeni naziv, sjedište, znak i njegov izgled, izgled pečata Kluba;
 • predstavljanje i zastupanje;
 • ciljevi Kluba;
 • područje djelovanja Kluba;
 • djelatnosti kojima se ostvaruju cijevi Kluba;
 • gospodarske djelatnosti sukladno zakonu;
 • način osiguranja javnosti djelovanja Kluba;
 • uvjeti i način učlanjivanja u Klub;
 • prestanak članstva;
 • prava, obveze i odgovornosti članova;
 • stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova;
 • tijela Kluba, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izbor i opoziv likvidatora Kluba;
 • prestanak postajanja Kluba;
 • imovina Kluba, način stjecanja i raspolaganja imovinom Kluba, te raspolaganje s mogućom dobiti;
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka Kluba;
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba;
 • priznanja i nagrade Kluba;
 • prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Puni naziv Kluba glasi: Rukometni klub „Rudan Labin“. Skraćeni naziv Kluba glasi: RK „Rudan Labin“. Sjedište Kluba je u Labinu.

Klub djeluje na području Grada Labina i Istarske županije. Klub je član Rukometnog saveza Istarske županije i Hrvatskog rukometnog saveza. Klub je član Sportske zajednice grada Labina.

Članak 3.

Klub ima svoje boje, znak i zastavu.  Boje Kluba su: zelena, crna i bijela. Znak Kluba je: rukometaš sa loptom u letu , izveden u zatvorenoj kružnici s natpisom RUKOMETNI KLUB RUDAN LABIN. Zastava kluba je zeleno-crne boje, dužine 2m i širine  1m sa znakom Kluba u sredini.

Članak 4.

Klub ima pečat. Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 25  mm sa natpisom po oboru:   RUKOMETNI KLUB RUDAN LABIN. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Kluba i drugi članovi Kluba koje on ovlasti.

Članak 5.

Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik kluba.

Članak 6.

Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisan je u Registar udruga pri županijskom uredu državne uprave i u Registar sportskih djelatnosti.

Klub može osnivati odnosno organizirati svoje ustrojstvene oblike kao što su podružnice, ogranci, sekcije i slično. Ustrojstveni oblici Kluba ne mogu imati svojstvo pravne osobe.

 

II. CILJ, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI KLUBA

 

Članak 7.

Temeljni cilj Kluba je  promicanje, razvoj i unapređenje rukometnog sporta u gradu Labinu i Istarskoj županiji.

Članak 8.

Područje djelovanja Kluba sukladno cilju je:

 • (12.) Sport,
 • (12.1.) Sudjelovanje u sportskom natjecanju,
 • (12.2.) Sportska priprema,
 • (12.3.) Sportska poduka,
 • (12.4.) Sportska rekreacija,
 • (12.4.3.) Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije,
 • (12.4.4.) Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja,
 • (12.4.5.) Organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa,
 • (12.9.) Promocija sporta i zdravog načina življenja.

Članak 9.

Ciljane skupine Kluba s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je klub usmjeren su:

 • (008.) djeca – opća populacija,
 • (019.) građani – opća populacija,
 • (033.) mladi – opća populacija,
 • (083.) sportaši,
 • (085.) sportski djelatnici.

Članak 10.

Klub može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti. Klub može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti poput:

 • prodaje karata za utakmice Kluba,
 • prodaja klubskih rekvizita.

 

III. JAVNOST DJELOVANJA KLUBA

 

Članak 11.

Rad Kluba je javan. Javnost djelovanja Kluba osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Kluba na sjednicama tijela Kluba,
 • javnošću sjednica tijela Kluba, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Kluba,
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično)
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događaja,
 • na druge odgovarajuće načine.

Članak 12.

Sjednice tijela Kluba su otvorene za javnost.  Javnost se, iznimno, može isključiti sa sjednica tijela Kluba u sljedećim slučajevima :

 • kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu,
 • kada se zbog osobito važnih razloga tako odluči na sjednici tijela Kluba.

 

IV. ČLANSTVO U KLUBU

 

Članak 13.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Kluba te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Kluba može biti i strani državljanin. Predstavnika pravne osobe u Klubu imenuje odgovorna osoba tvrtke.

Članak 14.

Članstvo u Klubu može biti pridruženo, redovno, počasno.

Pridruženi član može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad Kluba i koja prihvaća odredbe ovog Statuta, te fizička osoba bez poslovne sposobnosti za koju prijedlog za primitak u članstvo potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik. Pridruženi član nema pravo odlučivanja na skupštini Kluba.

Redovni član Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja posjeduje potpunu poslovnu sposobnost i svojim djelovanjem u Klubu izrazito pridonosi ostvarivanju ciljeva Kluba. Redovni član ima pravo odlučivanja na skupštini Kluba.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u pridruženo i redovno članstvo Kluba podnosi zahtjev Tajniku kluba. Odluku o prijemu u članstvo Kluba donosi Izvršni odbor Kluba na prvoj sljedećoj sjednici tijela Kluba od primitka zahtjeva.

Počasnim članom Kluba mogu postati rukometašice, rukometaši, sportski djelatnici i druge osobe zaslužene za postignute rezultate, unapređenje rada i rezultate Kluba. Počasni član nema pravo odlučivanja na skupštini Kluba.

Odluku o prijemu u počasno članstvo Kluba donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 15.

Za osobu mlađu od 14 godina zahtjev za članstvo potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik. Za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik potpisuje izjavu suglasnosti za učlanjenje.

Članak 16.

Članovi Kluba plaćaju članarinu. Iznos članarine, vrijeme plaćanja i ino u svezi utvrđuje Izvršni odbor Kluba. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Klubu s pravima i obvezama. Oblik članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 17.

Klub je dužan voditi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Klubu, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Kluba te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 18.

Članovi kluba imaju sljedeća prava:

 • da u okviru svojih mogućnosti sudjeluju u radu Kluba i na taj način pridonose ostvarivanju ciljeva Kluba,
 • da biraju i budu birani u organe upravljanja i radna tijela Kluba (samo redovni članovi),
 • da iznose svoje mišljenje i prijedloge u organima Kluba,
 • da budu obaviješteni o radu Kluba.

Članak 19.

Članovi Kluba su obavezni:

 • poštivati i provoditi odredbe Statuta, pravila i drugih općih akata Kluba,
 • sudjelovati u ostvarivanju Programa Kluba,
 • čuvati ugled i imovinu Kluba, te se njima koristiti samo u sportske svrhe,
 • djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu tijela i organa Kluba u koje su izabrani ili imenovani,
 • redovito plaćati članarinu Klubu,
 • suzdržavati se od svih radnji protivnih sportskom duhu i moralu na sportskim i drugim priredbama koje organizira ili na kojim sudjeluje Klub, te se suprotstavljati takvim postupcima drugih osoba.

Članak 20.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • prestankom postojanja Kluba,
 • na vlastiti zahtjev,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
 • ako član ne ispuni financijske obveze prema Klubu u roku od 6 (šest) mjeseci, nakon roka u kojem je bio dužan ispuniti obveze,
 • isključenjem, odlukom Stegovnog suda Kluba, zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Kluba, kao i kad svojim djelovanjem šteti ugledu i interesima Kluba,
 • smrću člana.

Stegovna odgovornost članova

Članak 21.

Članovi Kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Kluba.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Kluba,
 • nepoštivanje odredba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Kluba,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Klubu,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Kluba,
 • narušavanjem ugleda Kluba.

Članak 22.

U slučaju povreda prava i odgovornosti članova u Klubu, Izvršni odbor imenuje Stegovno povjerenstvo.

Stegovno povjerenstvo ima 3 (tri) člana. Stegovno povjerenstvo razmatra prijavu po povredi prava i obveza i izvještava Izvršni odbor o svojoj odluci. Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik i članovi Izvršnog odbora Kluba ne mogu biti članovi Stegovnog povjerenstva.

Članak 23.

Stegovno povjerenstvo odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Kluba zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih člankom 18. i 19. ovog Statuta. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Nadzorni odbor, Izvršni odbor, Predsjednik Kluba i treneri.

Članak 24.

Za učinjenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena,
 • novčana kazna,
 • zabrana aktivnosti u Klubu na određene vrijeme,
 • isključenje iz članstva Kluba.

Članak 25.

Član Kluba kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Skupština Kluba je dužna riješiti žalbu u roku 30 (trideset) dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba donijeta povodom žalbe je konačna.

Članak 26.

Svaki član Kluba ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni odbor ili Skupštinu Kluba na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Kluba.

Svaki član Kluba ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Kluba.

Na upozorenja i pritužbe člana Izvršni odbor Kluba je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

Članak 27.

Za igrače i trenere u sustavu službenih natjecanja HRS-a, primjenjuju se Registracijski, Stegovni i drugi propisnici Hrvatskog rukometnog saveza.

 

V. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 

Članak 28.

Članovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Kluba.

Članak 29.

Tijela Kluba su kolegijalna i inokosna.

Kolegijalna tijela Kluba su:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Stegovni sud.

Inokosni organi Kluba su:

 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Tajnik

 

Skupština Kluba

Članak 30.

Skupština je najviše tijelo koje upravlja poslovima Kluba. Skupštinu čine i na njoj mogu prisustvovati svi članovi Kluba. Pravo aktivnog sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju redovni članovi Kluba.

Broj članova Skupštine utvrđuje se temeljem Knjige članova, na dan Odluke o sazivanju sjednice Skupštine.

Članak 31.

Skupština razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama ovog Statuta, te druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Članak 32.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 (četiri) godine.

Skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 15 dana prije održavanja. Odluka o sazivanju sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

U slučaju isteka mandata, skupštinu saziva najmanje 1/3 redovnih članova skupštine, ili zadnja osoba upisana u registar.

Članak 33.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Predsjednik na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova skupštine ili na pismeni zahtjev Nadzornog odbora. Odluka o sazivanju sadrži dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja. U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Izvanredno zasjedanje Skupštine raspravlja samo o pitanjima koja su bila razlog sazivanja izvanredne sjednice Skupštine.

Članak 34.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice redovnih članova Skupštine po popisu koji se vodi u Klubu.

Članak 35.

Skupštinom rukovodi Predsjednik. Na početku rada skupštine određuje se način glasovanja.

Članak 36.

Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovnih članova.

Članak 37.

Iznimno prethodnom članku, Skupština odlučuje 2/3 većinom glasova nazočnih redovnih članova o donošenju Statuta, njegovim izmjenama i dopunama, promjeni imena Kluba i prestanku Kluba.

Članak 38.

Skupština Kluba:

 • donosi Statut Kluba, njegove izmjene i dopune,
 • donosi Pravilnik o radu,
 • utvrđuje politiku promicanja rukometnog sporta na području djelovanja,
 • raspravlja i odlučuje o Završnom računu i izvještajima o radu Izvršnog i Nadzornog odbora,
 • donosi godišnji Program i financijski plan Kluba,
 • bira i razrješava predsjednika Kluba, članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
 • odlučuje o drugačijoj organizaciji Kluba ili drugoj promjeni pravnog položaja, sukladno Zakonu o sportu,
 • odlučuje o promjeni naziva Kluba,
 • odlučuje o prestanku Kluba i raspolaganju imovinom u slučaju prestanka,
 • bira i razrješava likvidatora Kluba,
 • odaje priznanja, pohvale i nagrade,
 • odlučuje o molbama i žalbama
 • odlučuje i o drugim pitanjima sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Kluba.

 

Izvršni odbor

Članak 39.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Kluba i za svoj osobni i zajednički rad odgovara Skupštini Kluba. Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Članak 40.

Izvršni odbor ima 11 članova. Predsjednik Kluba je po položaju član i predsjednik Izvršnog odbora. Ostale članove Izvršnog odbora, na prijedlog Predsjednika, bira Skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

Članak 41.

Radom Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik. U slučaju odsutnosti dopredsjednika, Predsjednik određuje jednog člana Izvršnog odbora da rukovodi radom Izvršnog odbora.

Članak 42.

Izvršni odbor odlučuje na sjednicama. Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Članak 43.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice članova. Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 44.

Izvršni odbor:

 • donosi Pravilnik o svom radu,
 • na prijedlog Predsjednika bira zamjenika Predsjednika,
 • utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune,
 • brine o promjeni odredba Statuta Kluba, drugih Pravilnika i općih akata Kluba,
 • priprema i saziva Skupštinu Kluba,
 • provodi utvrđeni Program i financijski plan Kluba,
 • utvrđuje završni račun Kluba i raspravlja o rezultatima,
 • podnosi Skupštini izvješće o izvršenju Programa i financijskog plana,
 • predlaže Skupštini Program i financijski plan Kluba,
 • osniva povjerenstva Kluba za pojedine oblike djelovanja,
 • osigurava nadzor nad novčanim poslovanjem Kluba,
 • imenuje predstavnika Kluba u tijela udruge u koje je učlanjen,
 • imenuje i razrješava trenere u Klubu,
 • imenuje i razrješava tajnika i rizničara Kluba,
 • odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba,
 • donosi opće akte o pravima, naknadama i obvezama članova i djelatnika Kluba,
 • odlučuje o angažiranju igrača izvan Kluba i odlasku igrača u druge Klubove,
 • rješava molbe za prijem u članstvo Kluba,
 • utvrđuje kandidata za nagrade i priznanja,
 • odlučuje o svim drugim pitanjima rada i poslovanja Kluba sukladno ovom Statutu i drugim općim aktima Kluba.

 

Nadzorni odbor

Članak 45.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana. Predsjednika i dva člana bira Skupština. Predsjednik i Dopredsjednik, članovi Izvršnog odbora, Tajnik i rizničar ne mogu biti članovi Nadzornog odbora Kluba.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i može se obnoviti.

Članak 46.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i rukovodi predsjednik Nadzornog odbora. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Članak 47.

Nadzorni odbor:

 • nadgledava cjelokupno materijalno i novčano poslovanje Kluba,
 • provjerava pravilnosti primjene propisa, odredbi ovog Statuta i drugih općih akata u Klubu,
 • upoznaje Izvršni odbor sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svome radu i nalazima.

 

Predsjednik Kluba

Članak 48.

Za Predsjednika Kluba mogu biti birane osobe, članovi Kluba, čiju kandidaturu istakne i potpisima ovjeri najmanje 5 (pet) članova Skupštine Kluba. Predsjednik se bira temeljem ponuđenog Programa za mandatno razdoblje.

Mandat Predsjednika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

Članak 49.

Predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub,
 • rukovodi sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • skrbi da se rad u Klubu odvija sukladno ciljevima i zadacima Kluba i u okvirima opće politike koju je utvrdila Skupština,
 • saziva sjednice Izvršnog odbora i predlaže dnevni red,
 • potpisuje opće akte koje donosi Skupština ili Izvršni odbor,
 • nadgledava rad tajnika kluba,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Izvršni odbor ili je to drukčije određeno općim aktima Kluba.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.

Članak 50.

U slučajevima spriječenosti za obavljanje poslova Predsjednika zamjenjuje dopredsjednik. Ako je dopredsjednik spriječen Predsjednik će odrediti jednog člana Izvršnog odbora ili Tajnika da ga zamjenjuju u vrijeme njegove spriječenosti.

Članak 51.

Predsjedniku Kluba može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev, te
 • opozivom

U slučaju možebitne ostavke na mjesto Predsjednika Kluba, Predsjednik je obvezan u roku 15 dana sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Kluba. U takvom slučaju, razrješnica Predsjednika u ostavci. može biti prihvaćena samo ako je od strane Nadzornog odbora podnesen Izvještaj o financijskom poslovanju Kluba. Ako, možebitno, predsjednik ne želi sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine, istu će sazvati predsjednik Nadzornog odbora.

Do opoziva Predsjednika Kluba može doći zbog razloga navedenih u članku 19. Postupak za opoziv Predsjednika Kluba može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne polovine redovnih članova Kluba. O zahtjevu za opoziv Predsjednika Kluba raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Kluba koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta. Predsjednik Kluba bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom svih članova Kluba.

Članak 52.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Kluba prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Kluba za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Kluba.

U slučaju opoziva Predsjednika Kluba, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Kluba za preostali dio mandata.

 

Dopredsjednik Kluba

Članak 53.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Kluba.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Kluba na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Kluba.

 

Tajnik Kluba

Članak 54.

Tajnik organizira rad ureda Kluba. Za svoj rad je odgovoran Predsjedniku i Izvršnom odboru Kluba.

Članak 55.

Tajnika imenuje Izvršni odbor Kluba. Za tajnika može biti imenovana osoba koja ima iskustvo u poslovima djelatnosti sportskog kluba, poznaje uredsko poslovanje i rad na računalu. Tajnik može biti volonter ili osoba zaposlena u Klubu.

Članak 56.

Tajnik Kluba:

 • skrbi o zakonitosti rada i ispunjava zakonom propisane obveze Kluba,
 • odgovara za pravovremenu pripremu materijala za sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i klupskih povjerenstva,
 • provodi odluke glede novčanog plana Kluba,
 • surađuje sa Županijskim rukometnim savezom, te klubovima unutar saveza i voditeljima liga natjecanja,
 • surađuje sa Sportskom zajednicom Grada Labina, glede izvršenja financijskog plana za poslovnu godinu i dostave Programa financijskog plana za narednu poslovnu godinu,
 • osigurava javnost rada Kluba,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu Predsjednika ili poslove koji proističu iz odluka Skupštine, Izvršnog odbora ili povjerenstva Kluba.

Članak 57.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

 • svojim radom svjesno povrijedi Statut, druge opće akte i Zakon, te zbog toga nastanu štetne posljedice za klub,
 • pravovremeno ne izvršava svoje obveze,
 • svojim ponašanjem postane nepodoban za obavljanje položaja tajnika,
 • ako se razriješi na osobni zahtjev,

Odluku o prijevremenom razrješenju tajnika donosi Izvršni odbor kada utvrdi da postoje razlozi navedeni u ovom članku.

 

Povjerenstva

Članak 58.

Izvršni odbor prema potrebi imenuje stalna ili povremena povjerenstva za pojedine poslove i zadaće od posebnog interesa za Klub. Odlukom o imenovanju utvrđuje se broj članova, zadaće, ovlaštenja, predsjednik povjerenstva i rokovi za izvršenje.

 

Druga tijela Kluba

Članak 59.

Klub može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva Kluba u skladu sa Statutom. Odluku o osnivanju tijela donosi Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika Kluba. U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

 

VI. UDRUŽIVANJE KLUBOVA I USTROJSTVENI OBLICI KLUBOVA

 

Članak 60.

Klub se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice klubova i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice članova. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 61.

Klub može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Kluba. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice članova. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 62.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice članova. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA S IMOVINOM

 

Članak 63.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina,
 • dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
 • obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno članku 31. Zakona,
 • financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te
 • klupske nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 64.

Klub raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Imovinom Kluba upravlja Izvršni odbor.

Raspored ukupnih novčanih sredstava za poslovnu godinu vrši se prema Programu djelatnosti kojeg utvrđuje Skupština Kluba. Nalogodavac za izvršenje proračuna Programa djelatnosti je Predsjednik Kluba.

Izvršni odbor može odrediti i druge osobe s ovlaštenjima u novčanom poslovanju Kluba.

Članak 65.

U Klubu se vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje vođenje neprofitnih organizacija. Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 66.

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Klub ostvaruje dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Kluba, kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

 

 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA

 

Članak 67.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine Kluba o prestanku Kluba ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Kluba iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Kluba.

 

Likvidator Kluba

Članak 68.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

Članak 69.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Kluba na mandat od 4 (četiri) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 70.

U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Kluba.

U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Kluba ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Labin.

 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

 

Članak 71.

Ako postoji spor između članova Kluba koji otežava ili onemogućava rad Kluba te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Kluba dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Kluba spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

Članak 72.

Članovi Kluba u svim poslovima od interesa i značaja za Klub moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Kluba.

U obavljanju djelatnosti Kluba članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Kluba.

Članak 73.

U slučaju da su privatni interesi člana Kluba u suprotnosti s interesom Kluba ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Kluba u obavljanju djelatnosti Kluba, član Kluba koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 74.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Kluba može zatražiti mišljenje Izvršnog odbora Kluba.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Izvršni odbor Kluba dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Kluba.

 

X. PRIZNANJA I NAGRADE KLUBA

 

Članak 75.

Klub može dodijeliti priznanja i nagradu svojim članovima kao i drugim organizacijama i građanima, zaslužnim za razvitak i promicanje Kluba i rukometa. Način dodjele nagrada i priznanja, vrste i kriterije, postupak predlaganja i drugo, uređuje se Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor Kluba.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 76.

Statut Kluba odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Kluba nakon provedene rasprave.

Članak 77.

Opći akti Kluba, uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 78.

Tumačenje odredbi ovog Statuta između dviju Skupština u nadležnosti je Izvršnog odbora Kluba.

Članak 79.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu uprave. Donošenjem ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut donesen 16. srpnja 2015. godine.

 

U Labinu, 30. kolovoza 2018. godine

 

PREDSJEDNIK KLUBA

Patrik Franković